TẦM NHÌN

“Trở thành một hệ sinh thái tổ chức giáo dục hàng đầu được công nhận về giáo dục chất lượng.”

GIÁ TRỊ CỐT LỖI

S.

Sincerity

Chân thành

P.

Professionalism

Chuyên nghiệp

I.

Integrity

Chính trực

R.

Respectful

Tôn trọng

I.

Innovativeness

Sáng tạo

T.

Trustworthiness

Tin cậy

VĂN HÓA CỦA CHÚNG TÔI

  • Chúng ta là một gia đình.
  • Giáo dục là sự cho đi và đóng góp vào xã hội.
  • Một môi trường giáo dục tốt sẽ tạo ra những nhân tài mới.  

BẢO ĐẢM DỊCH VỤ

  • Chúng tôi đảm bảo về trình độ và chất lượng giảng dạy của đội ngũ giảng viên.
  • Chúng tôi đảm bảo về sự chuyên nghiệp, trách nhiệm, thái độ tận tâm của đội ngũ nhân viên
  • Chúng tôi đảm bảo các khóa học chất lượng thông qua sự tiếp nhận phản hồi và cải tiến liên tục.